Thông Cáo số 2 Khai Trừ của Tổng Hội CTNCTVN

Thông Cáo số 2 của Tổng Hội CTNCTVN khai trừ NHT, không công nhận tân BCH của NHT và không chịu trách nhiệm về BCH khu hội ra mắt bất hợp lệ này.
PGĐ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/