Second Resend “Thần Ưng lên ngôi”

Thành thật xin lỗi quý ACE, xin phép gửi lại lần thứ hai bài viết. Hy vọng lần này tuấn sẽ biết chuyển qua pdf đúng cách. Lâu quá không làm chuyện này nên quên.

Cám ơn sự thông cảm và tha thứ.

tuấn

Thần Ưng lên ngôi.pdf