“No B.S News” Thứ bẩy 25/2/23

Kính mời ACE xem chương trình đặc biệt, ngày Thứ bẩy 25/2/23.

https://www.youtube.com/watch?v=TES3hWgIf5I

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn