“No B.S News” Thứ ba 28/2/23

Xin gửi đến ACE chương trình ngày Thứ ba 28/2/23

https://www.youtube.com/watch?v=4EPoWUSCHO4

tuấn