How Trump’s Nationalism Kept the Peace

ACE VACA thân mến,

Bài này rất hay, những người Quốc Gia nên đọc. Trong Thế Kỹ trước, VN bị lôi kéo vào chiến tranh ý thức hệ chỉ vì các cấp lãnh đạo không nắm vững lý thuyết chính trị cùng mưu đồ của các cường quốc cọng sãn và tư bãn. Cuộc chiến duy nhất đáng để người Việt hy sinh là để đánh đuổi thực dân Pháp Bảo Hộ mà thôi. Độc lập rồi thì Quốc Gia là hòa bình thịnh vượng nhưng tụi VC ăn bã CS nên tiếp tục chiến tranh vô nghĩa vì chẳng có cách mạng gì cả. Nhiều triệu thanh niên Việt chết vô ích chỉ vì lãnh đạo ngu dốt. Kính nhờ chị Bé Bảy dịch bài này ra tiếng Việt để phổ biến rộng rãi cho đồng bào. Mời đọc:

How Trump’s Nationalism Kept the Peace – RedState
https://redstate.com/jerrywilson/2023/03/02/how-trumps-nationalism-kept-the-peace-n710487

PHL