Special Report: “Thế Giới trước Nguy Cơ Thế Chiến Thứ III”/MĐAN “How To learn To Master Your En glish”/THS “Ca Dao Tục Ngữ Việt”

Mời xem ba chương trình mới thâu tai VCALTV"
1) Special Report: "Thế Giới trước Nguy Cơ Thế Chiến Thứ III"
Bình Luận: Phạm Gia Đại
p1: https://youtu.be/y6ydgnXJg-s
p2: https://youtu.be/f6mowkq8V3w

2) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 212: "How To learn To Master Your English"
Diễn Giả: Phạm Gia Đại
https://youtu.be/-mpEME0IBak

3)Thiên Hạ Sự kỳ 211: "Ca Dao Tục Ngữ Việt"
Mỹ Lan (host) và NV Phạm Gia Đại
https://youtu.be/Q0VRo9n5W28

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/