Giương cao Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, tại kỳ đài của Tòa Thị Chính Philadelphia và o ngày 30 tháng Tư hàng năm

Xin chuyển tin vui đến:

Quý Đồng Hương Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sản ở khắp mọi nơi…

Đặc biệt Đồng Hương Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn cộng sản tại Philadelphia và các vùng lân cận..

Hội đồng thành phố Philadelphia qua buổi điều trần hôm 2 tháng 3, 2023, đã đồng ý cho phép giương cao

Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại kỳ đài của Tòa Thị Chính Philadelphia vào ngày 30 tháng Tư hàng năm ,

với kết quả có số phiếu 14/14, cho dự luật số 220244. Chỉ còn chờ chữ ký của Thị trưởng để trở thành luật.

Xin mời Quý Vị theo dõi buổi điều trần qua video clip ở dưới, kể từ phút thứ 33.

https://www.youtube.com/watch?v=kn3N9U90jfs&ab_channel=PhiladelphiaCityCouncil

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C