“Nền Dân Chủ Phụ Thuộc” của Chuck Schumer

“Nền Dân Chủ Phụ Thuộc” của Chuck Schumer

Nguyễn Thị Bé Bảy
Ngày 11/3/2023
Mar 3, 2023

Schumer: “Our Democracy Depends”
On Rupert Murdoch Stopping Tucker Carlson’s January 6 Reports

SEN. CHUCK SCHUMER: These lies continue tonight. [News Corp. owner] Rupert Murdoch, who has admitted they were lies and said he regretted it, has a special obligation to stop Tucker Carlson from going on tonight, now that he’s seen how he has perverted and slimed the truth, and from letting him go on again and again and again.
Not because their views deserve such opprobrium, but because our democracy depends on it.
www.realclearpolitics.com › video › 2023/03/07
Schumer: “Our Democracy Depends” On Rupert Murdoch Stopping …

thefederalist.com › 2023/03/08 › schumer-to-protect
Schumer Demands Fox Stop Airing Unedited Footage Of Congress

(tạm dịch)
Schumer: “Nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc” vào việc Rupert Murdoch ngăn chặn các báo cáo ngày 6 tháng 1 của Tucker Carlson.
Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer nói rằng: Những lời dối trá này vẫn tiếp tục vào tối nay. Chủ nhân của News Corp, Rupert Murdoch, người đã thừa nhận đó là những lời nói dối và hối hận về điều này, ông ta phải có nhiệm vụ đặc biệt là ngăn chận không cho Tucker Carlson tiếp tục chương trình tối nay, giờ đây ông đã thấy sự thật bị xuyên tạc và bôi nhọ như thế nào, vậy không nên để cho hắn cứ tiếp tục lặp đi lặp lại.
Không phải vì quan điểm của chúng nó đáng bị chỉ trích, mà vì nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào sự ngăn chận này.
(ngưng trích dịch)

*****
Vậy thì hãy xem thử, cái nền dân chủ phụ thuộc vào sự bịt miệng Tucker Carlson là cái nền dân chủ như thế nào đây?
Như chúng ta đã từng chứng kiến, đảng Dân Chủ và cánh tả luôn luôn lớn tiếng vu cáo là nền dân chủ của nước Mỹ bị đe doạ bởi Trump và Đảng Cộng Hoà.
Nhưng sự thật, những lời chỉ trích và đòi hỏi Tucker Carlson phải bị bịt miệng đã cho thấy rõ ràng Chuck Schumer mới là kẻ đe doạ và gây bất ổn cho nền dân chủ.
Chẳng những đe dọa, gây bất ổn cho nền dân chủ của Hoa Kỳ mà ông ta còn hủy hoại nền dân chủ Hoa Kỳ, tấn công Hiến Pháp, để thay đổi nước Mỹ tận gốc như ông ta từng tuyên bố: ” We take Georgia and change America ”
Qua những lời kêu gọi phải bịt miệng Tucker Carlson, Chuck Schumer đã không một chút e dè mà ngang nhiên và trắng trợn cho chúng ta thấy rằng:
– Nền Dân Chủ theo quan điểm của Chuck Schumer là dân chủ thuận với ta thì còn, nghịch với ta thì mất. Rõ ràng là quyền tự do ngôn luận trong Tu Chính Án Thứ Nhất đang bị Chuck Schumer chà đạp, bản Hiến Pháp Hoa Kỳ đang bị Chuck Schumer tấn công!
– Dân chủ của Chuck Schumer là bưng bít sự thật!
– Dân chủ của Chuck Schumer là chối bỏ sự thật!
– Dân chủ của Chuck Schumer là bịt mắt không cho người dân xem hết tất cả các đoạn phim quay những gì đã xảy ra trong ngày 6 tháng 1 và không cho họ được quyền tự phán đoán.
– Vậy, cái nền dân chủ phụ thuộc vào sự kiểm duyệt và bịt miệng mà Chuck Schumer lớn tiếng đòi hỏi, nó sẽ dẫn dắt nước Mỹ đi về đâu?

Comments:

Milenka~
@MilenaAmit, Mar 7
Someone needs to remind Schumer that censoring media is contradictory to “democracy”…
Ai đó cần nhắc nhở Schumer rằng, kiểm duyệt truyền thông là đối nghịch với “dân chủ” đấy…

Darren Carr
@DCarr75, Mar 7
Showing the American people footage from that day is anti democracy?
Để người dân Mỹ xem những thước phim trong ngày đó là phản dân chủ ??

BevyBear2
@Bear2Bevy, Mar 7
Their lies depend on it
Sự dối trá của họ phụ thuộc vào nó (bịt miệng Tucker Carlson)

Bruce Daughtry
@jbdaughtry, Mar 7
What are you trying to hide Chucky?
Chucky, ông đang cố gắng che giấu cái gì vậy?

Abe Froman™
@WerIstDeinPa, Mar 7
Chuck doesn’t like transparency? I wonder why?
Chuck không thích sự minh bạch? Tại sao?

Louis Marinelli
@LouisJMarinelli, Mar 7
Schumer is one of the main threats to our Republic. He shouldn’t be allowed to go on with his leftist nonsense again and again and again because our Republic depends on it.
Schumer là một trong những mối đe dọa chính đối với Nền Cộng Hoà của chúng ta. Ông ta không nên tiếp tục lặp đi lặp lại những điều vô nghĩa của cánh tả, vì nền Cộng Hòa của chúng ta phụ thuộc vào điều này.

Helen Raleigh
@HRaleighspeaks, Mar 7
Democracy dies when those in power shut down journalists & dissenting voices. “A health society should have more than one voice” – Dr. Li Wenliang, Wuhan Covid whistleblower.
Nền dân chủ sẽ chết khi những người cầm quyền bịt miệng các nhà báo và những tiếng nói bất đồng.“Một xã hội lành mạnh nên có nhiều hơn một tiếng nói”. Bác sĩ Li Wenliang, người báo động Covid Vũ Hán.

John Hawkins
@johnhawkinsrwn, Mar 7
If Democracy did really depend on stopping Tucker Carlson from revealing the truth about how Democrats have been lying about this subject for three years, it would deserve to fall.
Nếu nền Dân Chủ thực sự phụ thuộc vào việc ngăn chận Tucker Carlson tiết lộ sự thật về việc các đảng viên Đảng Dân Chủ đã nói dối về vần đề này trong ba năm qua, thì nó phải bị sụp đổ.

Jim Stinson
@jimstinson, Mar 7
It’s frightening to see Senate leaders demand a media company “stop” reporting on the government, police, issues of law and justice.
Thật đáng sợ khi thấy các nhà lãnh đạo Thượng Viện yêu cầu một công ty truyền thông “ngừng” đưa tin về chính phủ, cảnh sát, các vấn đề luật pháp và công lý.

Jeremy G Woods
@jeremygwoods, Mar 7
Not only frightening, unconstitutional. Freedom of the Press is a First Amendment issue.
Không những đáng sợ mà còn vi hiến. Tự Do Báo Chí là một đề mục trong Tu Chính Án Thứ Nhất.

Brian David
@BrianDa44888478, Mar 7
Censoring our free press? Squashing the first amendment? Sounds fascist to me.
Kiểm duyệt tự do báo chí ? Loại bỏ Tu Chính Án Thứ Nhất? Với tôi, nó là phát xít!

Dan Coyro
@dancoyro
Shyster boy Schumer doesn’t like it when others go cherry picking😂
Anh con trai xảo quyệt Schumer không thích khi người khác có sự lựa chọn.

Kyle Hunter, FRMetS
@KyleHunter, Mar 7
Democrats cannot stand the TRUTH. The TRUTH is our only way out of this seriously messed up America .
Đảng Dân Chủ không thể chịu đựng đựợc SỰ THẬT. SỰ THẬT là cách duy nhất để nước Mỹ thoát khỏi những rối ren nghiêm trọng hiện nay.

Beyond Deception
@BeyondDeception, Mar 7
Prohibiting video from reaching everyday Americans will save our democracy!
Cấm người Mỹ tiếp xúc với video hàng ngày sẽ cứu được nền dân chủ của chúng ta đấy!

@JeromehartlF, Mar 7
Politician pressures wealthy industrialist to silence critics of the regime. Literally Fascism!
Chính trị gia gây áp lực buộc công nghệ giàu có phải bịt miệng những lời chỉ trích chế độ. Đây là chủ nghĩa phát xít đúng theo nghĩa đen!

Just Jenn
@ZoeLightly
“Rupert Murdoch has a special obligation to stop Tucker Carlson from going on tonight because then everyone will know I’m lying. And how can I use D-Day and 9/11 references to talk about the insurreckshun if everyone finds out it wasn’t ackshulky an insurreckshun? Threat to Democracy!”
“Rupert Murdoch có nhiệm vụ đặc biệt là ngăn chận Tucker Carlson tiếp tục chương trình tối nay, bởi vì sau chương trình đó, mọi người sẽ biết là tôi đang nói dối. Làm sao tôi có thể sử dụng các tài liệu tham khảo về Ngày D và ngày 11 tháng 9 để nói về cuộc nổi dậy, nếu mọi người phát hiện ra đó không phải là một cuộc nổi dậy thật sự? Một sự đe doạ đối với nền dân chủ đấy!

BarbReilly – AMERICA FIRST
@BarbReilly7, Mar 7
@SenSchumer is calling for Censorship and 1st Amendment violations right in the Senate Building . That is ILLEGAL and He is NOT above the Law.
Thượng Nghị Sĩ Schumer kêu gọi Kiểm Duyệt và đang vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất ngay trong tòa nhà Thượng Viện. Đây là 1 hành động BẤT HỢP PHÁP và nên nhớ, là Ngài KHÔNG đứng trên Luật Pháp!

lori peterson
@sophieblack, Mar 7
We don’t need the government telling us what we should or should not see or know.
Chúng tôi không cần chính phủ nói cho chúng tôi về những gì nên xem hoặc không nên xem, và những gì nên biết hoặc không nên biết.

Keith Dorschner
@keith_dorschner, Mar 7
Democracy will be fine without clowns like Schumer and McConnell in charge. In fact, it’s the Washington DC Uni-party that is in panic mode.
Nền dân chủ sẽ ổn định nếu không có những tên hề như Schumer và McConnell ở trong chính phủ. Có một sự thật, đó là cái đảng “Thống Nhất” của Washington DC hiện đang hoảng loạn.

MiddleMaga.com
@StucknDaMid, Mar 7
Isn’t this a violation of the First Amendment? How can the government openly put pressure on a private company to squelch legal speech?
Đây không phải là vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất hay sao? Làm thế nào chính phủ có thể công khai gây áp lực lên một công ty tư nhân để dập tắt những lời phát biểu hợp pháp?

David Karim
@davidkarim, Mar 7
Replying to
@StucknDaMid
This certainly looks that way. It is sad that a lot of Americans just look the other way just because you don’t believe in what Tucker said. It doesn’t matter, politicians putting this kind of pressure on the media should have consequences.
Chắc chắn là vậy! Thật đáng buồn khi rất nhiều người Mỹ ngoảnh mặt đi chỉ vì không tin vào những gì Tucker nói. Sẽ không thành vấn đề, vì các chính trị gia gây áp lực kiểu này lên giới truyền thông rồi đây sẽ nhận lãnh hậu quả thôi.

Michael
@VBcoachInCali, Mar 7
Rupert Murdoch should say 🖕🏽 you to Crying Chuck, and have EVERY host on Fox support and promote Tucker Carlson. A senator should NOT be trying to censor a newsperson.
Rupert Murdoch nên chửi thề với Crying Chuck, đồng thời để mọi người dẫn chương trình trên Fox hỗ trợ và khuyến khích Tucker Carlson. Thượng nghị sĩ không nên nỗ lực để kiểm duyệt một nhà truyền thông.

ValRockerchic
@VRockerchic
This senator was alongside Pelosi the entire January 6th day and they were even videotaped doing a high five to each other because their plan worked. But now we’re seeing the truth and Chuck E cheese is scrapping in his pants & PELOSI MIA
Ông thượng nghị sĩ này đã ở bên cạnh bà Pelosi trong suốt ngày 6 tháng 1 và qua 1 video thu được, thậm chí 2 người còn đập tay với nhau đắc chí vì kế hoạch của họ đã thành công. Nhưng bây giờ chúng ta đang nhìn thấy sự thật và “Chuck E cheese” đang vãi ra quần, và Mama Mia Pelosi ơi, ẹ quá đi thôi!