“No B.S News” Thứ hai 13/3/23

Một khán thính giả góp ý, xin mời ACE thân quý xem và cho biết ý kiến.

https://www.youtube.com/watch?v=t0A0kAebD-A

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn