Rep. Paul Gosar Calls For Hearings On J6 Footage, Says “Stay Tuned” For the Investigation and Prosecution of Pelosi, Cheney, Milley, Mayorkas (Video)

♦️EXCLUSIVE INTERVIEW: Rep. Paul Gosar Calls For Hearings On J6 Footage, Says “Stay Tuned” For the Investigation and Prosecution of Pelosi, Cheney, Milley, Mayorkas (VIDEO)

EXCLUSIVE INTERVIEW: Rep. Paul Gosar Calls For Hearings On J6 Footage, S…

Jordan Conradson

PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN: Dân biểu Paul Gosar kêu gọi điều trần về Đoạn phim J6, nói “Hãy theo dõi” để điều tra và truy tố Pelosi, Cheney, Milley, Mayorkas (VIDEO)

https://freedom-vaca.org/