Lincoln Day Dinner @ The Mar-a-Lago Club Friday March 17th, 2023

BH Liêm sẽ đi dự Lincoln dinner tại Nhà TT Trump@ Mar-a-largo. Như tiên đoán trước đây, BTC xác nhận TT Trump là diễn giả danh dự trên website. Bh Liêm làm thêm một tiên đoán ( không phải là disinformation hay là conspiracy Theory, OK) Đệ nhất Phu nhân Melania Trump sẽ tham dự theo luận cứ: Chồng mình phát biểu diễn văn trong đại tại nhà mình, không lẻ Melania bỏ đi shopping hay sao?

BH Liêm không biết BTC Đảng Cộng Hòa Palm Beach có còn vé hay không? Anh chị nào muốn biết thêm thi l/l BH Liem để có điện thoại của Cindy Orr.

https://www.lincolnday.gop/details