PHV –> Thay Vì Đổ Thừa, Lú Lẫn Biden Nên Mời TT Trump Trở Lại Để “Sửa Lỗi” Đi!