“No B.S News” Thứ tư 29/3/23

T/G ACE, chương trình ngày Thứ tư 29/3/23. Đã đến lúc chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào sự thật.

https://www.youtube.com/watch?v=Yn2BPsaxHnA

tuấn