“No B.S News” Thứ năm 30/3/23

Xin gửi đến ACE thân quý, chương trình ngày Thứ năm 30/3/23

https://www.youtube.com/watch?v=nwWP4oOVGjs

tuấn