PHV -> 02apr23 | GS Dershowitz: Chính Biện Lý & Văn Phòng Manhattan Mới Là Kẻ Có Tội!

02APR23 | GS DERSHOWITZ: CHÍNH BIỆN LÝ & VĂN PHÒNG MANHATTAN MỚI LÀ KẺ CÓ TỘI!

youtube.png

02APR23 | GS DERSHOWITZ: CHÍNH BIỆN LÝ & VĂN PHÒNG MANHATTAN MỚI LÀ KẺ C…

https://freedom-vaca.org/