Tổng thống Donald Trump đã rời Florida và đến New York, để Ông chuẫn bị hầu tòa ngày mai…

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Tổng thống Donald Trump cùng Gia đình và đoàn tùy tùng đã rời Florida và đến New York,
để Ông chuẩn bị ra hầu tòa vào ngày mai..

Xin mời Quý Vị theo dõi hai video clips để tường..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Trump supporters line streets outside Mar-a-Lago ahead of historic arraignment | LiveNOW from FOX

https://www.youtube.com/watch?v=NEtJa_LMzyU&ab_channel=LiveNOWfromFOX

Donald Trump arrives in NYC ahead of Tuesday’s historic arraignment

https://www.youtube.com/watch?v=_VooACyqNMc&ab_channel=ABC7