Youtube Breaking News & Livestream của VCALTV on April 4th, 2023 về Âm Mưu Ttuy Tố Cựu TT Trump

Kính mời xem Breaking News & Livestream on VCALTV chiều ngày April 4th, 2023
Đề Tài: "Biện Lý Alvin Bragg trong Âm Mưu Truy Tố Cựu TT Donald Trump"
-GS danh dự của Đại Học Harvard là Alan Dershowitz nói Alan Bragg đã tạo ra luật (made-up laws) để tìm cách buộc tội Donald Trump, và đây là vấn đề cần xem xét lại về Hiến Pháp, trong 50 năm dậy học về luật ông chưa hề thấy một case nào như vậy.
-Alvin Bragg đã nhào nặn để biến tội nhẹ (tội Hộ/Misdemeanor) thành tội Hình (Felony) Class E, và bơm nó lên thành 34 tội trạng của Felony.
-Cựu TT Trump không cần trả lời gì ngoài việc nói ngắn gọn I’m Not Guilty
Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=NyonbNWxAsY

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=bthMIWPJ28U

Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=K_wF25HuqW0

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/