Replay Last week Audio with Saigon Dallas

Chương trình cùng nhau học hỏi với BHL tuần trước có trục trặc về âm thanh. Saigon Dallas điều chỉnh lại nên xin gởi lại.

https://saigondallasradio.com/?q=content/ct-cung-nhau-h%E1%BB%8Dc-h%E1%BB%8Fi-bui-h%E1%BB%AFu-liem-sunday-4022023