Cáo Phó và Chương trình Tang Lễ Cố NT Lê Minh Hoàng.

Tin Buồn

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH..

Đặc biệt Quý NT và CH thuộc Đại Gia Đình Không Quân Việt Nam Cộng Hòa..

Để tường, vả thuận tiện Phân Ưu, Thăm Viếng và Tiễn Đưa

Cố Niên trưởng Lê Minh Hoàng đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C