Đêm Tưởng Niệm Tháng 4 Đen-Nguyện Cầu Hát Cho Quê Hương Đất Nước Việt Nam April 20th, 2 023 tại Golden Sea Restaurant (vào cửa miễn phí) Đã Hết Vé

Đêm Tưởng Niệm Tháng 4 Đen-Nguyện Cầu Hát Cho Quê Hương Đất Nước Việt Nam April 20th, 2023 tại Golden Sea Restaurant (vào cửa miễn phí) đã hết vé.

*Ban Tổ Chức vừa thông báo đã hết vé – số người ghi tên tham dự đã lên đến 400 người (40 bàn). Quý vị nào chưa ghi tên đành xin lỗi không còn chỗ.
T/M BTC
PGĐ

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/