PHV –> Trung cộng đang chuẩn bị cho chiến tranh; còn Hoa Kỳ đã sẵn sàng chưa?

Tác giả : Andrew Thornebrooke – BM

BM: Trung cộng đang chuẩn bị cho chiến tranh; còn Hoa Kỳ đã sẵn sàng chưa? (baomai.blogspot.com)

AByxGDSLDe-IGggf2nuzozLH8UZU0IqT3DOpTTMrJyiudimebbbFoUZbfSC967j310IMumXVMrNu0SJvjcE2H-o2Uqi-TUIlofvcz23Ha-EmDd8oqyamT8dzvpA=w562-h323

Một chiến đấu cơ tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor của
Không quân Hoa Kỳ

Thật tội nghiệp: “IF YOU’RE NOT HAPPY …”

BM: Thật tội nghiệp: “IF YOU’RE NOT HAPPY …” (baomai.blogspot.com)

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/