Những lời giảng dí dỏm của cha Phạm Quang H ồng

Sự nguy hiểm của tiếng Việt

https://youtu.be/zLvutv62NgY

Những mẫu chuyện siêu mặn

https://youtu.be/LXiLkpqhnq8

Người có vòi là gì

https://youtu.be/zpSiFRqyCfI

Thịt Dê

https://youtu.be/uJwyo0-sCJM