“No B.S News” Thứ ba 25/4/23

Xin mời ACE xem chương trình thứ hai trong ngày 25/4/23.

https://www.youtube.com/watch?v=mlzEOPJxhsQ

tuấn