PHV —> Tri ân Quân Lực VNCH nhân ngày 30 tháng tư

Tri ân quân lực VNCH
Nhân ngày QH 30-4 ngày mai tại Đài Chiến Sĩ Trận Vong trong khuôn viên Tổ Đình Việt Nam do hai Cộng Đồng NVQG/ WA và Cộng Đồng NVQG/ Tacoma đồng tổ chức. 12:01 PM Sunday 30-4-2023
Tổ Đình Việt Nam sẽ kíng tặng quý quân nhân có mặc quân phục một cái PIN : Yêu Người Lính Cộng Hòa; đeo trên ve áo.