Bản Tin Mùa Xuân 2023 của Hội Y Nha Dược Florida vừa phát hành

From: Tung M. Tran

Date: Sun, Apr 30, 2023 at 1:38 PM
Subject: Bản Tin Mùa Xuân 2023 của Hội Y Nha Dược Florida vừa phát hành
To: Toronto medical group

Kính mời quý anh chị vào đọc Bản Tin Mùa Xuân 2023 của Hội Y Nha Dược Florida vừa phát hành.
Trân trọng,
BS Trần Mạnh Tung
TM Ban Báo Chí Hội YNDF

Bản Tin Mùa Xuân của Hội YNDF -VAMPF.pdf