Một số sinh hoạt có ý nghĩa , sẽ được tổ chức trong những ngày sắp tới, tại vùng Thủ đô HTĐ và vùng Phụ cận…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…

Một số sinh hoạt có ý nghĩa, sẽ được tổ chức trong những ngày sắp tới,
tại vùng Thủ đô HTĐ và vùng Phụ cận…

Xin kính, thân mời Quý Vị ủng hộ và tham dự…

Chân thành cảm tạ.

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C