“No B.S News” Thứ năm 18/5/23

Thân gửi ACE chương trình ngày Thứ năm 18/5/23.

https://www.youtube.com/watch?v=QhfqqQJ8TnI

tuấn