Vui lòng nhanh chóng yểm trợ Mũ Xanh Hắc Long Vũ Đại…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu..

Đặc biệt Đại Gia Đình Mũ XanhGia Đình Hắc Long / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa…

Để kính tường và tùy nghi nhanh chóng yểm trợ Mũ Xanh Hắc Long Vũ Đại…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C