Hình ảnh Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York, ngày 10-6-2023… Buổi phát thanh Bản Tin Cộng Đồng của Nhà Viêt Nam Washington.

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

1.- Hình ảnh Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York, ngày 10-6-2023, với sự tham dự của Phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa.

2.- Buổi phát thanh Bản Tin Cộng Đồng của Nhà Viêt Nam Washington.

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

2023, June 10 – International Cultural Day Parade NYC

Hình ảnh Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York, ngày 10-6-2023,
với sự tham dự của Phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa.

Bộ hình phóng sự do Anh Jim Huỳnh chuyển đến.

Xin mời Quý Vị theo dõi…

https://photos.app.goo.gl/PfhpYtUS8zRHCVA77

https://photos.google.com/share/AF1QipPxVKxXHmLLeQ7nhhVWmyvrayiZ2xlu5LQybwBsT2sRmfqNAlIzFpTQLOFC6mlEWg?key=R1FBenNLM3lzMzRweWd5WXdJYXZCbk93cld6c25n