“No B.S News” tin mới ngày Thứ ba 13/3/23

Thân gửi ACE bản tin đặc biệt ngày Thứ ba 13/6/23

https://www.youtube.com/watch?v=q3tuhvx6tNs

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn