“No B.S News” Thứ sáu 16/6/23

ACE Thân quý, có nhiều cách nhìn khác nhau về lịch sử, tuỳ theo chỗ đứng và trình độ nhận thức của mỗi người. Xin mời ACE nghe lại một bài thơ hay.

https://www.youtube.com/watch?v=ucLZoHx-k4I

TGIF,

tuấn