Thông báo xin nhà trợ cấp của chính phủ và máy quạt miễn phí cư dân quận Fairfax

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Đặc biệt cho những vị cao niên, có thu nhập thấp,
hiện là cư dân của Quận Fairfax, Virginia..

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường và tùy nghi.

Xin chúc Quý Vị may mắn..

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C

Thông báo và xin chia sẽ liền vì rất nhiều người hỏi Bích Phượng làm sao xin được nhà của chính phủ *****
bắt đầu ngày hôm nay thứ 7. 10 tháng 7. 4 giờ chiều đến 16 tháng 7*******.
Dành cho những cư dân quận Fairfax mà thôi.

Nhờ con cháu vào link dưới đây để điền đơn liền và có rất nhiều nơi lựa chọn vùng mình ở.

Và có chương trình cho máy quạt miễn phí cho những người lợi nhuận thấp,
ưu tiên những ai nhận được SSI thấp. Chúc may mắn.

*********************************************
From: Thu-Thuy Nguyen <>

Date: July 6, 2023 at 3:42:30 PM EDT

To: Asian American <asianamericanatdmv>, AsianAmericanCommunityCenter

Subject: 2 Dịch Vụ Dành Cho Người Cao Niên Có Thu Nhập Thấp2 Dịch Vụ Dành Cho Người Cao Niên Có Thu Nhập Thấp

Vui lòng chia sẻ những thông điệp này với người liên lạc của quý vị.

** Danh Sách Chờ Nhà Ở Dành Cho Người Cao Niên Mở Ra (Ngày 10 tháng 7 – ngày 16 tháng 7)

Vui lòng xem thêm thông tin đính kèm (tiếng anh).

Nếu quý vị có câu hỏi về chương trình và nộp đơn, vui lòng gọi (703) 246-5100. Quý vị có thể Yêu cầu thông dịch viên nói tiếng việt, nếu cần.

** Chương Trình Cung Cấp Quạt Máy Cho Người Cao Niên Có Thu Nhập Thấp

Chương Trình Cung Cấp Quạt Máy Cho Người Cao Niên (Senior Cool Care Program) là một chương trình trợ giúp công dân có thu nhập thấp duy trì thân nhiệt mát mẻ trong suốt các tháng mùa hè trong khu vực thuộc phạm vi quyền hạn của chúng ta. Chương trình này không hỗ trợ về mặt tài chính, nhưng chương trình cung cấp thiết bị làm mát bổ sung tại nhà bằng cách trao quạt cho người cao tuổi hội đủ điều kiện từ 60 tuổi trở lên. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023. Nếu quý vị quan tâm muốn biết thêm về chương trình, vui lòng gọi điện tới Đường Dây Nguồn Lực về Người Cao Niên, Người Khuyết Tật và Người Chăm Sóc theo số 703-324-7948. Yêu cầu thông dịch viên nói tiếng việt, nếu cần.

Trang web của chương trình này:

Senior Cool Care Program | Family Services **

Senior Cool Care Program | Family Services

Fairfax County, Virginia – Fan Care program provides assistance during summer heat weather.

Please contact with me if you have any questions (703-862-0831)

Thanks and Best Regards

Thuy Nguyen

https://link.patch.com/click/32022267.509/aHR0cHM6Ly9wYXRjaC5jb20vdmlyZ2luaWEvZmFsbHNjaHVyY2gvcy9pcTJqdy92b3VjaGVyLXdhaXQtbGlzdC10by1vcGVuLWZvci1zZW5pb3ItaG91c2luZy1pbi1mYWlyZmF4LWNvdW50eT91dG1fdGVybT1hcnRpY2xlLXNsb3QtMSZ1dG1fc291cmNlPW5ld3NsZXR0ZXItZGFpbHkmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249bmV3c2xldHRlciZ1c2VyX2VtYWlsPTdjN2QxNzVkYjM5OTZlYTZjNzliODU3Y2M2ZTgyZGEyMGQ5NDk2ZGQ3YTk5OTY3MDE0ZmFjZTdkODkxYzg1ZDM/633cedbbac6b74224601201dD7e09b32d