Đồng Bào Thượng từ North Carolina, b iểu tình tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn….

Kính thưa Quý Vị, Quý NT và CH..

Nhận tin quá trễ ..

Khoảng 400 Đồng Bào Thượng từ North Carolina,
sẽ đến tập trung tại Điện Capitol (Quốc Hội), Công viên Lafayette (Tòa Bạch Ốc),
và tòa đại sứ Việt cộng…để phản đối vẹm đàn áp Đồng Bào Thượng tại quê nhà…

Xin chuyển đến Quý Vị, nếu có thể xin vui lòng ủng hộ và tham dự…

** Xin chúc cuộc biểu tình thành công..

Chân thành cảm tạ..

Trân trọng kính chào,

BMH ///

Washington, D.C