LIVE – Đồng Bào Thượng tại HTĐ..By Nguyễn Phúc / THVN -HTĐ……Fw: Đồng Bào Thượng từ North Carolina, biểu tình tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng, và Chiến hữu…

LIVE – Đồng Bào Thượng tại HTĐ..By Nguyễn Phúc / THVN -HTĐ

https://www.youtube.com/watch?v=IvbE1c283tY&ab_channel=PhilNguyen

Xin mời theo dõi..

BMH ///

Washington, D.C