Dđ TuoiHac -> Bản Đối Chiếu Chữ Việt cộng & Chữ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa

Bổ túc, ý kiến: dslamvien

https://dongtam2020.org/ban-doi-chieu-chu-viet-cong-chu-quoc-gia-viet-nam-cong-hoa/

Bộ sách Giáo Khoa Việt Ngữ và Lịch Sử Bằng Tranh do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam CA biên soạn/ hiệu đính và phát hành