Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Cố Bác Sĩ Pierre Nguyễn Tú..

Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu…

Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ của Cố Bác Sĩ Pierre Nguyễn Tú..

Để Quý Vị được tường, cùng thuận tiện Phân Ưu, Thăm viếng
và Tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C