Những thông báo liên quan về an toàn và sức khỏe, đến cư dân của Maryland và quận Fairfax, Virginia..

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Những thông báo liên quan về an toàn và sức khỏe,

đến cư dân của Maryland và quận Fairfax, Virginia..

Xin mời Quý Vị theo dõi để rõ và phổ biến đến gia đình và thân hữu…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Con trùng đầu búa hammerhead worm, còn có tên khác bug squasher..
có thể làm hại người, thú vật nuôi trong nhà…

Đừng đụng đến nó, ăn nó và chặt nó.

Hãy dùng muối và dấm giết nó, nếu bằm nó, sẽ giúp nó sanh ra nhiều hơn ( như là cách sinh sản của con đỉa ..)

Xin lưu ý..

**************************************************************
Những thông báo hữu ích liên quan đến an toàn và sức khỏe, và yểm trợ làm mát..của quận Fairfax, Virginia..

Cooling Application_eng.pdf
EAP Information Sheet_eng.pdf
EAP Fact Sheet_eng.pdf