Cha lú, chú nó khôn – Thứ năm 10/8/23

Thân chúc ACE mọi điều tốt đẹp.

https://www.youtube.com/watch?v=xepcRMp_kCM

tuấn