PHV -> Tội phạm gia tăng ở Oakland, thị trưởng qua Vietnam cầu nguyện

From: Kim Pham <yellowbird>
Sent: Friday, August 11, 2023 at 05:42:06 PM PDT
Subject: *** Tội phạm gia tăng ở Oakland, thị trưởng qua Vietnam cầu nguyện

Tội phạm gia tăng ở Oakland, thị trưởng qua Vietnam cầu nguyện

https://www.youtube.com/watch?v=2g16VAqwi9I&ab_channel=G%C3%B3cB%C3%ACnhLu%E1%BA%ADn

Tội phạm gia tăng ở Oakland, thị trưởng qua Vietnam cầu nguyện
youtu.be