Tiếp viên Hàng không là sản phẩm của ai? Thứ hai 14/8/23

ACE Thân quý, câu chuyện nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bán dâm có gì lạ? Con người là sản phẩm của xã hội, chế độ cộng sản đã tha hoá biết bao nhiêu thế hệ trẻ Việt Nam? Mọi giá trị luân lý, đạo đức bị xoá sổ. Làm đĩ (xin lỗi) là con đường vinh quang theo bác và đảng, nơi một nền văn hoá phổ thông mang tên "Mày biết bố mày là ai không?"

https://www.youtube.com/watch?v=VUQgbvaGxz0

tuấn