Donald Trump pleads not guilty in Georgia election case…

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Xin mời theo dõi để tường..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Black People Line Up In The STREET And SHOUT ‘FREE TRUMP’
After MUGSHOT As Trump RETURNS TO TWITTER!

Xin click vào link dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=W0Pg29FvVtc&ab_channel=BlackConservativePerspective