Kính Chào Vĩnh Biệt Cố Niên trưởng Trung Tướng Phạm Quốc Thuần..

Kính Chào Vĩnh Biệt Trung Tướng.

BMH ///

Washington, D.C