Phạm Minh Chính và đám vẹm lâu la đế n Hoa Kỳ..???

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Bản tin ngắn..

Phạm Minh Chính và đám vẹm lâu la đến Hoa Kỳ..???

Xin mời theo Quý Vị theo dõi..

BMH ///

Washington, D.C

Bản Tin Ngắn

Phạm minh Chính đã đến San Francisco, bắt đầu chuyến công tác hơn sáu ngày tại Hoa Kỳ, nhân tham dự phiên thảo luận chung cao cấp khóa 78 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, từ ngày 19-23 tháng 9, 2023.

Pham Minh Chính sẽ đi qua ba thành phố là San Francisco, Washington D.C, New York để dự họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kết hợp thăm các tập đoàn lớn như Nvidia, Meta, Synopsys tại San Francisco.

Cùng đi với Pham Minh Chính có đám vẹm lâu la của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Không biết lần này Phạm Minh Chính có đến Hoa Thịnh Đốn hay không ? Để hắn có cơ hội vào Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xổ nho chùm nữa hay không ?