14Oct23 | Rasmussen Poll: 30% Cử Tri Đảng Dân Chủ Sẽ Bầu Cho TT Trump!