Xem “Pro-Hamas Rioters at U.S. Capitol Won’t Be Labeled “Insurrectionists” like J6 Protestors” trên YouTube

https://youtu.be/ks49WPtn5Yk?si=GT5QwF2VI1AN24lx

KHÔNG BAO GIỜ TRUYỀN THÔNG LOAN TIN (Truyền thông Loan tin 1 chiều , không thấy nói về người dân Do Thái chết )

TRUYỀN THÔNG TOÀN CS

https://www.youtube.com/watch?v=ks49WPtn5Yk&authuser=0

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Sent with Proton Mail secure email.