TT Trump sẽ đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài của tên trọc Obama và bọn Fox News