Hôm nay ngày 26-10….Tưởng nhớ và Tri Ân Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Hôm nay ngày 26-10.

Ngày Quốc Khánh của Đệ nhất Cộng Hòa (Chính thể Việt Nam Cộng Hòa) (1955 -1963)
Tưởng nhớ và Tri ÂnCố Tổng Thống NgôĐình Diệm. ( 3-1-1901 – 2-11-1963)

Để hãnh diện, để thương, để nhớ và hận…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm

26-10

Kỷ niệm Ngày Quốc Khánh của Đệ nhất Cộng Hòa ( Chính thể Việt Nam Cộng Hòa). ( 1955 – 1963 )

Tưởng nhớ và Tri Ân Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. ( 3-1-1901 – 2-11-1963)

Suy Tôn Tổng Thống Ngô-đình-Diệm

https://www.youtube.com/watch?v=oVQ9N_ASI1Q&ab_channel=LamNguyen

Video clip ghi nhận Quan điểm và lập trường
của Tổng Thống Ngô Đình Diệm về Hiệp định Geneve 1954

https://www.youtube.com/watch?v=0hRuFDWf3a4&ab_channel=HaiNgoaiPhiemDam