Tin Mới 26/10: Tân Chủ Tịch Hạ Viện, MAGA Mike Johnson Nổ Phát Súng Đầu Tiên Vào “Cụ Joe Tham Nhũng