Bài phỏng vấn DS Nguyễn Hiền và BS Lê Văn Thu tác giả Từ Điển Việt Ngữ Phổ Thông 2023 của Radio Sài Gòn Houston

Xin mở PDF file để đọc. Bài rất hay.
PHL

Bài Phỏng Vấn trên Đài Sài-Gòn Houston_102023.pdf