Cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas đã bước qua ngày thứ 25…

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas đã bước qua ngày thứ 25…

Xin mời Quý Vị theo dõi video clip và bản tin dưới đây để tường..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Israel Daily News – War Day 25, October 31, 2023

ILTV Israel News

https://www.youtube.com/watch?v=Xoqe_XOZZgY&t=783s&ab_channel=ILTVIsraelNews

** Tin mới nhất cho biết Do Thái đã pháo kích vào quân Hezbollah.

Một mặt trân mới có thể Do Thái phải đương đầu: với Hezbollah là những người lính giỏi hơn Hamas – chúng ta có thể là người tiếp theo’: phóng viên RICHARD PENDLEBURY báo cáo từ một trong những cộng đồng (kibbutz) dễ bị tổn thương về mặt chiến lược nhất ở Israel.

Đây là những Cộng Đồng (kibbutz) của người Do Thái nằm gần với biên giới Lebanese.

‘Hezbollah are better soldiers than Hamas – we could be next’: RICHARD PENDLEBURY reports from one of the most strategically vulnerable communities in Israel

By RICHARD PENDLEBURY AND PHOTOGRAPHER JAMIE WISEMAN IN KIBBUTZ MA’YAAN BARUCH, NORTHERN ISRAEL

PUBLISHED: 20:08 EDT, 31 October 2023 | UPDATED: 20:59 EDT, 31 October 2023

Uria Goldman gives a wry smile. ‘I know it sounds crazy,’ he says, ‘but my wife will not return to the kibbutz unless we fight a war against Hezbollah.

‘This situation needs to be settled once and for all; not for six months or a year, but 50 years, so our children can live in peace.’

Until October 7, the 36-year-old father of three was selling kitchen equipment. His community, the Kibbutz Ma’yaan Baruch, had a population of more than 700 Israelis, who grew crops, raised livestock and hosted urban tourists who wanted to experience the great outdoors.

Xin mời Quý Vị xem toàn văn bản tin dưới đây:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12695557/Hezbollah-better-soldiers-Hamas-RICHARD-PENDLEBURY-Israel.html

ILTV Israel News

https://www.youtube.com/watch?v=Xoqe_XOZZgY&t=783s&ab_channel=ILTVIsraelNews